доц. д-р Мария Манолова-Войкова

MM-V

Сфера на научните интереси: Средновековие, история и култура на Черноморския район през средните векове, градоустройство и материална култура на Велики Преслав, средновековна керамика.

Образование и допълнителна квалификация:
2005 Специализация в Австрия, Виена – Institut für Byzantinistik und Neogräzistik
2001 Доктор по археология, Национален археологически институт с музей-БАН; дисертация: “Луксозната керамика в българските земи през ХІ – ХІІ в.”
1996-2000 Редовен докторант в Секция за средновековна археология, Национален археологически институт с музей-БАН
2000 Магистър по история, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специализация Археология.

Професионален опит:
2022 НАИМ – БАН, Филиал Шумен, доцент
2009 Отдел Археология на РИМ – Варна, главен асистент
2011-2012 Факултет Хуманитарни науки на ШУ „Константин Преславски“, хоноруван преподавател
2001-2009 Факултет Хуманитарни науки и изкуства на ВСУ „Черноризец Храбър“, главен асистент
2000-2001 Секция за средновековна археология, Национален археологически институт с музей-БАН, специалист

Организационен опит:
2017 Завеждащ отдел Археология на РИМ-Варна
2022 Ръководител на научна група към РИМ-Варна
2012-2020 Член на УС на Асоциация на българските археолози

Награди:
2021 Почетен знак „Златен грифон“ на Министерството на културата на Република България за принос в развитието на археологическата наука и популяризирането на културното наследство през 2019 г.

Теренни археологически проучвания:
Редовни археологически проучвания в Дворцовия център на Велики Преслав

Редовни археологически проучвания на крепост „Петрич кале“, област Варна

Редовни археологически проучвания на крепост Кастрици в резиденция Евксиноград, Варна

Редовни археологически проучвания на обект „Късноантична баня“ на територията на римската колония Деултум при с. Дебелт, община Средец

Редовни археологически проучвания на остров Св. Тома в резерват „Ропотамо“, община Созопол

Спасителни археологически проучвания в ААР „Одесос-Варна“

Спасителни археологически проучвания в Анхиало (Поморие)

Спасителни археологически проучвания в Агатопол (Ахтопол)

Участие в теренни експедиции в Република Молдова по проект на Областна управа Варна и НАИМ – БАН и ВСУ „Черноризец Храбър“: „Онгълът – минало и настояще“

Участие в теренни експедиции в Република Турция проект по програма ФАР, трансгранично сътрудничество България – Турция „Пътят на водата – общият културен пейзаж на Странджа“

Участие в редколегии:
Известия на Народния музей Варна
Acta Musei Varnaensis, XIII-1, XIII-2
Приноси към българската археология,
Плиска-Преслав, том 13
Сборник в памет на Иванка Акрабова-Жандов

Избрана библиография
Манолова-Войкова, М. Византийска керамика от Българското черноморско крайбрежие (VIII – XIV в. сл. Хр.), ISBN 978-619-258-012-4

Milo, P., Dimitrov, P., Manolova-Voykova, M., Tencer, T., Milová, B., Vágner, M. The Great Preslav: geophysical survey of the early medieval Bulgarian capital. Into the Tsar’s residence: Non-invasive research of the early medieval Bulgarian capital Veliki Preslav. Antiquity 2023 Vol. 97 (391): 176–193. doi:10.15184/aqy.2022.174

Manolova-Voykova, M. Spanish lustreware from the western Black Sea Coast 14th – 15th c. – Bulgarian e-Journal of Archaeology. vol. 12.2, 2022, 245–265. ISSN: 1314-5088, doi:10.57573/be-ja.12.245-265.

Manolova-Voykova, М. Ceramic Forms used for Portable Illumination in the Bulgarian Lands During the 10th – 11th Centuries. In: J. Vuković, V. Bikić (eds.), Pottery Function and Use: A Diachronic Perspective. University of Belgrade – Faculty of Philosophy, Belgrade, 2022, 177-186. ISBN: 978-86-6427-219-3.

Дражева, Ц., Манолова-Войкова, М. Продукцията на созополската работилница за сграфито керамика от XIII – XIV в. – Известия на РИМ-Бургас VIII, част I, 129-143. Бургас, 2022, ISSN 2738-7933.

McIlfatrick, О., Manolova-Voykova, М. Portable X-Ray Fluorescence Analysis of Glazes from lusterware sherds of suspected Spanish production from Varna and Kastritsi fortress near Varna, Bulgaria. – Bulletin du Musée National de Varna, 48 (63), 2021, 247-270. ISSN 0324-0533

Talmaţchi, C., M. Manolova-Voykova, R. Bugoi, C. Haitā. Interdisciplinary studies regarding the golden engobe pottery discovered in Romania and Bulgaria. In: P. Petridis, A. Yangaki, N. Liaros, E. Bia (eds.), 12th Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics. Athens, 2021, Vol. I, 323-327. ISBN 978-960-7905-87-1.

Manolova-Voykova M., Lazarenko, I. Data for Dating the Construction of the Main Fortification Wall of Petrich Kale. In: Varbin Varbinov and Nikola Rusev (eds.). Coin Hoards in Southeastern Europe (1st – 6th century AD). Proceedings of the Rousse Regional Museum of History, volume 24. Rousse 2021, 345-388. TS Group Ltd. ISSN 1311-0942.

Манолова-Войкова, М. Средновековната керамика на Терма. – В: Д. Момчилов (ред.), Aquae Calidae І. Бургас, 2021, 262-305. ISBN 978-619-91678-4-7.

Manolova-Voykova, M., Dimitrov, P., Kostadinova-Avramova, M. Thermomagnetic analysis of medieval pottery from Veliki Preslav. Part II. В: Приноси към българската археология, т. Х. София, 2020, НАИМ-БАН, 151-175. ISSN 1310-7976 (print), ISBN 2603-3410 (online).

Христов, И., Манолова-Войкова, М., Попова, М., Ангелов, Т., Велковски, К. Археологически проучвания на остров Св. Тома и неговата акватория. – Известия на НИМ, том. ХХХІ. София: Уникарт, 2019, 97-150. ISSN 1311-5219.

Манолова-Войкова, М. Преславската белоглинена керамика. В: До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав. Национален археологически институт с музей – София. Каталози, том ХV. НАИМ – БАН, София, 2019, 60-62. ISSN 2367-8860; ISBN 978-954-9472-83-7.

Манолова-Войкова, М. Крепостта „Петрич кале“ над с. Разделна, Варненско (предварително съобщение). – ACTA MUSEI VARNAENSIS XIII-1. История и култура на България и българите ІХ – ХІХ в. Сборник в памет на проф. д-р Валентин Плетньов. Варна, Онгъл 2019, 79-112. ISBN 978-619-7373-68-4.

Манолова-Войкова, М. Археологически приноси към историята на Варна през средновековието (4). Стопанско помещение от ХІІ в. – Известия на народния музей Варна, XLV–XLVI (LX–LXI). Варна, Зограф, 2018, 349-362. ISSN 0324-0533.

Манолова-Войкова, М. Археологически данни за живота във вътрешната крепост на Велики Преслав в Следстоличния период – Плиска-Преслав, 13. НАИМ-БАН, 2018, 303-322. ISSN 2603-4212 (print), 2603-4220 (online).

Манолова-Войкова, М. Импортная византийская сграффито керамика из средновековых поселений по Болгарском Причерноморье. В: С. Г. Бочаров, В. Франсуа, А. Г. Сидикова. Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. Том 2. Казань-Кишинев 2017, 317-326. ISВN 978-9975-3198-3-6.

Manolova-Voykova, М. Import of Middle Byzantine pottery to the Western Black Sea coast: An overview. In: D. Karakaya, T. Glenn Little (eds.). XIth Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics. Ankara, 2017, 103-116. ISВN 978-605-9388-09-2.

Манолова-Войкова, М. Амфори от обект „Владетелската църква” във Велики Преслав. – В: Плиска-Преслав, 11, 2015. Българска Академия на науките, Национален археологически институт с музей, Филиал Шумен. София: Кота Принт, 377–388. ISBN 978-954-9472-36-3.

Манолова-Войкова, М. Вносна керамика от селището върху хълма „Дженни Баир” в гр. Балчик. – В: Сборник Добруджа, 30, 2015, 411–436. ISSN 0205-2210.

Манолова-Войкова, М. Стъклени гривни от владетелската църква на Велики Преслав. – Преслав 7, Велико Търново: Фабер, 2013, 225–239. ISBN 978-954-400-946-5.

Manolova-Voykova, М. Import of Middle Byzantine pottery to the Western Black sea coast: the case of two cities – Varna and Anhialos. In: F. Karagianni (ed.), Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea. Links to the Maritime Routes of the East. Thessalonike, 2013, 353-366. ISBN 978-960-9677-01-1.

Манолова-Войкова, М. За характера на керамиката във Велики Преслав през ХІІІ в. – В: LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova, книга ІІ. София, 2009, 207-218. ISBN 9789549239522.

Манолова-Войкова, М. Нови данни за керамичното производство на Следстоличен Преслав. – В: Иванка Акрабова-Жандова In memoriam. София, 2009, 213-221. Национален Археологически Институт с музей – БАН. ISBN 978-954-92395-8-4.

Манолова-Войкова, М., Костова, К., Дражева, Ц. Средновековна керамика от крепостта при с. Дебелт. – В: Д. Момчилов (ред.) Хемимонт и Тракия VІІ – ХІV в. T. 1. Варна, 2007, 164-176. ISBN 978-954-15-0170-2.

Манолова-Войкова, М. Пътищата на източната търговия до Черно море VІІ–ХІІ в. – В: Черно море между Изтока и Запада: История на пътя: Дванадесети Понтийски четения, Варна, 9-10 юни 2006. Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2007, 47-54. ISBN 978-954-715-357-8.

Манолова-Войкова, М. За произхода на червеноангобираната керамика в българските земи от ХІ–ХІІ в. В: Българските земи през Средновековието (VІІ–ХVІІ в.). Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев. Варна 12-14 септември 2002 г. Acta Musei Varnaensis III – 2. Варна 2005, 217-224. ISBN 954-427-667-X.

Манолова-Войкова, М. Към въпроса за търговските връзки между византийски и български селища и градски центрове (VІІІ–ХІІ в.). В: История, общество, религия, ред. Н. Неделчев, В. Бонева. Шумен 2003, 99-106. ISBN 954-577-151-8.

Манолова-Войкова, М. Ранна сграфито керамика от Варна. – Известия на народния музей Варна 34-35(49-50) 1998-1999. Варна, 2003, 208-225. ISSN 0324-0533.

Stereva, I, Manolova, M. About the Problеm of the Origin of Slip-Coated Ceramics from 11th-12th Century in Bulgaria. – Archaeologia Bulgarica 2001, V, 3, 54-64. ISSN 1310-9537.

Манолова-Войкова, М. Към въпроса за разпространението на византийската белоглинена трапезна керамика в България VІІІ-ХІІ в. – Археология, 2000, XLI, 1-2, 1-15. ISSN 0324-1203.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.