гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова

Сфера на научни интереси: средновековна археология; средновековна керамика; проблеми на урбанизацията през Ранното средновековие; ежедневна култура ХІ – ХІV в.

Образование и квалификации:
1996–2000 Редовен докторант към Секцията за Средновековна археология – НАИМ при БАН
1990–1996 СУ “Св. Кл. Охридски”, ИФ, специалност История, специализация Археология
2001 Защита на докторска дисертация с тема: „Луксозната керамика в българските земи през ХІ–ХІІ в.”
2005 Специализация в Австрия, Виена – Institut für Byzantinistik und Neogräzistik с тема: “Trade in the Western Black sea region 9th – 14th centuries”

Професионален опит:
2009 – РИМ Варна – гл. асистент, отдел Археология
2011–2012 ШУ „Константин Преславски”, Факултет Хуманитарни науки – хоноруван преподавател
2001–2009 ВСУ “Черноризец Храбър” , Факултет Обществени науки – главен асистент
2000–2001 НАИМ при БАН, Секция по Средновековна археология – специалист

Теренни проучвания:
Спасителни разкопки в ААР „Одесос–Варна“;
Редовни разкопки в Дворцовия център на НИАР „Велики Преслав“;
Редовни разкопки в НАР „Деултум-Дебелт“;
Редовни разкопки в Късноантична и средновековна крепост Кастрици в резиденция Евксиноград, Варна;
Редовни разкопки в Късноантична и средновековна крепост Петрич кале, община Аврен;
Спасителни разкопки в Ахтопол; Поморие; о-в Св. Тома.
Научни експедиции и теренни обходи на териториите на Република Турция и Република Молдова.

Организация на изложби:
Временна изложба „Варна и морето“ (2009);
Постоянна експозиция „Средновековие“ (2012);
Временна изложба „Златният век на Дордрехт“ (2016);
Временна изложба „Последните открития“ (2017)

Участие в редколегии:
ИНМВ;
Сборник „Иванка Акрабова-Жандова. In memoriam“. НАИМ–БАН, София, 2009.
Сборник „Плиска-Преслав“, Т. 13.
Сборник „Преслав“, Т. 8.

Основни публикации:

 1. Към въпроса за разпространението на византийската белоглинена трапезна керамика в България VІІІ-ХІІ в. – Археология, 2000, кн. 1-2, 1-15.
 2. Владетелската църква във Велики Преслав. – Археология 2003, кн. 4, 30-41 (в съавт. с М. Ваклинова, И. Щерева и Сн. Горянова).
 3. Към въпроса за търговските връзки между византийски и български селища и градски центрове (VІІІ–ХІІ в.). В: История, общество, религия. Шумен 2003, 99-106.
 4. Ранна сграфито керамика от Варна . – Известия на народния музей Варна 34-35(49-50) 1998-1999. Варна, 2003, 208-225.
 5. Европа – източното крайбрежие. Културни маршрути по българското Черноморие. ВСУ Университетско издателство – Варна 2004 (на български и английски + CD) (в съавт. с. Р. Михнева и Р. Гинев)
 6. За произхода на червеноангобираната керамика в българските земи от ХІ–ХІІ в. В: Българските земи през Средновековието (VІІ–ХVІІ в.). Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев. Варна 12-14 септември 2002 г. Варна 2005, 217-224.
 7. Средновековна керамика от крепостта при с. Дебелт. В: Д. Момчилов (ред.) Хемимонт и Тракия VІІ – ХІV в. T. 1. Варна, 2007, 164-176 (в съавт. с Кр. Костова и Ц. Дражева).
 8. Пътищата на източната търговия до Черно море VІІ–ХІІ в. В: История на Пътя. Понтийски четения 2006. Варна 2007, 47-54.
 9. Нови данни за керамичното производство на Следстоличен Преслав. В: Иванка Акрабова-Жандова In memoriam. София, 2009, 213-221.
 10. Рисувана с червена ангоба керамика от Преслав. In: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis Suppl. V (2010). Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova. София, 2010, 587-591.
 11. Средновековна керамика от римския кастел Сексагинта Приста в Русе. – Известия на РИМ Русе, Т. ХV. Русе, 2012, 270-285.
 12. Стъклени гривни от владетелската църква на Велики Преслав. – Преслав 7, Велико Търново 2013, 225–239.
 13. Амфори от обект „Владетелската църква” във Велики Преслав. В: Плиска-Преслав, Т. 11, 2015, 377–388.
 14. Вносна керамика от селището върху хълма „Дженни Баир” в гр. Балчик. – Сборник Добруджа, Т. 30, 2015, 411–436.
 15. Средновековна керамика от Маркели ХІ–ХІІІ в. – Известия на Бургаския музей, Т. V. Бургас, 2015, 190–205.
 16. Археологически приноси към историята на Варна през средновековието (4). Стопанско помещение от ХІІ в. – Известия на народния музей Варна. Варна, 349-362.
 17. Импортная византийская сграффито керамика из средновековых поселений по Болгарском Причерноморье. В: Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. Том 2. Казань-Кишинев 2017, 317-326.
 18. Mediaeval Ceramics with Micaceous Coating from Plovdiv. – Archaeologia Bulgarica, 1999, III, 2, 83-92.
 19. About the Problеm of the Origin of Slip-Coated Ceramics from 11th-12th Century in Bulgaria. – Archaeologia Bulgarica 2001, V, 3, 54-64 (в съавт. с И. Щерева).
 20. Import of Middle Byzantine pottery to the Western Black sea coast: the case of two cities – Varna and Anhialos. In: F. Karagianni (ed.), Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea. Links to the Maritime Routes of the East. Thessalonike, 2013, 353-366.
 21. Import of Middle Byzantine pottery to the Western Black Sea coast: An overview. In: D. Karakaya, T. Glenn Little (eds.). XIth Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics. Ankara, 2018, 103-116.

Byzantine pottery in Black Sea region – Hellenika– 2007
http://blacksea.ehw.gr/Forms/fLemma.aspx?lemmaid=10649&contlang=58

Справка за основните публикации:
https://independent.academia.edu/VarnaArchaeologicalMuseumBulgaria

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.