Таня Мозакова

ТАНЯ МОЗАКОВА - ПРИРОДА

Уредник в отдел „Природа“  – Регионален Исторически Музей – Варна
e – mail: tanimozakova@gmail.com- или служебен
служебен телефон+359 88600133
чужди езици: Английски

Образование:
Шуменски Университет „ Епископ Константин Преславски“
Бакалавър – „Екология и опазване на околната среда“ -2016г
Магистър – „Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол-2017г.

Области на научни изследвания:
Флористично разнообразие,  мониторинг на природни местообитания и видове растения

Участие в проекти:

  1. BG16M1OP002-3.003-0001-C02 Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците
  2. Integrated Water Project for the District of Burgas, CCI 2020BG16CFMP001, Procedure 00571-2021-0008: Development of specific and detailed environmental protection objectives for 21 protected areas of the Natura 2000
  3. Проект № BG16M1OP002-3.021-0005-C01 „Подобряване природозащитното състояние на природно местоположение 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“ по параметър „Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“, и природно местоположение 2180 „Облесени дюни“ по параметър „Площ“, Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“

Публикации:
Zahariev, D., T. Mozakova, Zh. Dimitrova, M. Kaschieva, Orhids in sand dunes in Kamchiya Protected areas by Nature 2000 Ecological Network (Bulgaria), Annals of the University of Craiova – Agriculture, Montanology, Cadastre Series, 2023 , 53(2): 150-160. ISSN 1841-8317, DOI: https://doi.org/10.52846/aamc.v53i2.1519, Web of Science (CABI).

Организация на изложби:
Временна изложба „ Био логично“ – фотографска изложба на Мария Касчиева „ – 2024г

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.