Ивайло Райков

ИВАЙРО РАЙКОВ - ПРИРОДА

Главен уредник и завеждащ на  Отдел „Природа” при Регионален Исторически Музей – Варна
Служебен телефон: +359 885595919
e-mail: ivaylo.raykov@gmail.com

Образование:
Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”
Факултет Природни науки
Бакалавър (Биология и химия) 2002
Магистър (Екология и опазване на околната среда) 2009

Професионален опит :
2004  Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” – асистент по зоология
Отдел „Природа” към Регионален Исторически Музей-Варна – 2006-2022  уредник
2022 – главен уредник, завеждащ отдел

Участие в редколегии :
ИНМВ

Участие в проекти:
Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус и мерки за опазване. – Национален Фонд научни изследвания. (НФНИ) – БРС 15/07, Д01 – 1221/17.2007-2009

Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус и мерки за опазване.(Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”) – РД 05-232/10.03.2009

Проучване на флората и фауната в полезащитните пояси в Добруджа (Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”) – РД 05-239/11.03.2009

Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието на България. (НФНИ) – Д002-191/17.12.2008-2011

„Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)“,със задача „Създаване на модул за събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България“, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014г., Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми, Договор: Д-33-72/20.07.2015г. – длъжност „ЕКСПЕРТ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”. Бенефициент по проекта : Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН)

ESENIAS-TOOLS: Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България / East and South European Network for Invasive Alien Species – a tool to support the managementof alien species in Bulgaria (ESENIAS-TOOLS), Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г. в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми, Договор: Д-33-51/30.06.2015 г., с водеща организация Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) – Експертна дейност „Сухоземни гръбначни животни(бозайници)”

„Разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 22 зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България“, Споразумение Д-33-60/10.12.2021г. МОСВ-ИБЕИ  (2021-2022)

„Разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за петнадесет зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България“, договор № 13750 от 18.01.2021г. с ПУДООС (2021-2022)

„Разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 13 зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България“, договор № ННПОС – 20/25.01.2021 (2021-2022)

Консултации и подпомагане на събирането, анализа и интерпретацията на данни за типове природни местообитания и видове за целите на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) и политика по опазване на биологичното разнообразие“ , съгласно Споразумение с Министерството на околната среда и водите рег. № Д-33-19/08.07.2022г.

 

Избрани публикации:

Иванова В., Райков И. 2003. Видов състав и природозащитен статус на наземните дребни бозайници (Micromammalia) във влажните зони „Сребърна” и „Калимок”. –В: Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” „Природни науки” 2003, 161-164.

Марков Г., Атанасова И., И. Райков., Тодоров Т. Фаунистичен обзор на наземната Micromammalia в биосферен резерват “Камчия”. – В: Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Юбилейна научна конференция „Природни науки” 2003, 3-7.

Марков Г., Господинова М., Райков И. Морфофизиологична характеристика на Жълтогърлата горска мишка (Apodemus flavicollis Melchoir, 1834) в паркови територии на София с различна степен на урбанизация. 2004 – В: Лесовъдска мисъл 1(29): 144-148.

Василев В., Райков И., Владимиров Д. 2006. Установяване на пъстър смок Elaphe sauromates край гр. Шумен. – В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” XVI B4 133-135

Райков И., Марков Г., Атанасова И., Иванова В. 2006. Краниална морфометрична детерминираност на двата пола на жълтогърлата горска мишка (Apodemus flavicollis Melchoir, 1834) в Североизточна България. – В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” XVI B4 139-147

Василев В., Иванова В., Райков И., Василев М. 2007. Белият щъркел (Ciconia ciconia) в Шуменски регион 2004 – 2005. –В: Петров Ц. (отг. ред.) Белият щъркел в България II, БДЗП, Природозащитна поредица 12: 283-292

Марков Г., Атанасова И., Иванова В., Райков И. 2007. Популационна демографска структура на горския сънливец (Dryomys nittedula pall.,1779) в полезащитен пояс в североизточна България. –В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, XVII B3 248-258

Марков, Г., И. Атанасова, М. Господинова, И. Райков. 2007. Биоакумулация на токсични метали в обикновената полевка (MICROTUS ARVALIS) – зоомониторен вид за оценка състоянието на околната среда в агроекосистеми. В: Третата научна конференция с международно участие «Космос, екология, нанотехнологии, сигурност» – SENS2007: 228-231. [133]

Атанасова И.,  Мурариу Д., Райков И., Хисамера Г.2009. Фаунистичен състав и природозащитен статус на дребните бозайници в Южна Добруджа. –В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”,   XIXB6. 83-96.

Markov G., Atanasova I., Raikov I., Gospodinova M.2008. Forest Dormouse (Driomys nittedula Pall.,1779) in a New Forest Shelter Belt in North-Eastern Bulgaria. Cranial Epigenetic Characteristics  and Population Differentiation. – В:  Доклади на българската академия на науките  61 (9) 1145-1150.

Markov G., AtanasovaI., Raykov I., Dimitrov H., Gospodinova M. 2009. The fragmented landscape of agricultural areas in Bulgaria: Implications for conservation of European ground squirrel (Spermophilus citellus L., 1766) today. – In:Mammalian Biology, 74, Suppl. 1: 18.

DUMITRU MURARIU, IVANKA ATANASOVA, IVAYLO RAYKOV, GABRIEL CHIȘAMERA Results on mammal (Mammalia) survey from Bulgarian and Romanian Dobrogea 2009 – Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle“ Grigore Antipa“52: 371-386

Atanasova I., Raykov I., Raykova V., Vasilev V. 2010. Outlining the most northern points of the habitat of Gunther’s vole Microtus guentheri (Danford, Alston,1888)  in Bulgaria, some ecological notes. –В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” XX B6 148-158.

Murariu G., Chisamera G., Petrescu A., Atanasva I., Raykov I. 2010. Terrestrial vertebrates of Dobrogea – Romania and Bulgaria. – Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” Vol. LIII p.357-375

Nedko NEDYALKOV, Yordan KOSHEV, Ivaylo RAYKOV and Georgy BARDAROV. 2014.   Color variation of small mammals’s (Mammalia: Rodentia and Insectivora) coats from Bulgaria –NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 10 (2): 314-317 ©NwjZ, Oradea, Romania, 2014

Zehtindjiev, P., Vasilev, V., Marinov, M. P., Ilieva, M., Dimitrov, D., Peev, S., Raykov, I., Raykova, V., Ivanova, K., Bedev, K. & Yankov, Y. (2017). No Evidence for Displacement of Wintering Red-breasted Geese Branta ruficollis (Pallas, 1769) (Anseriformes) at a Wind Farms Area in Northeast Bulgaria: Long-term Monitoring Results. Acta Zoologica Bulgarica, 69(2): 215–228. (link)

Koshev Y.S., M.M. Petrov, N.P. Nedyalkov, I. Raykov. 2020. Invasive raccoon dog depredation on nests can have strong negative impact on the Dalmatian pelican’s breeding population in Bulgaria. – European Journal of Wildlife Research 66, 85. https://doi.org/10.1007/s10344-020-01423-9 [IF WoS = 1.539; SJR Q2].

Koshev Y. S., N. P. Nedyalkov, I. A. Raykov. 2022. Range expansion of three invasive alien mammals in Bulgaria. – Russian Journal of Theriology, 21 (1): 53-62. doi: 10.15298/rusjtheriol.21.1.06; https://zmmu.msu.ru/rjt/articles/ther21_1_053-062.pdf [IF WoS = 0.378; SJR Q4].

 

Абстракти / Постери / Конференции

Nedko NEDYALKOV, Ivaylo RAYKOV, Yordan KOSHEV Status and distribution of dormice (Mammalia, Gliridae) in Bulgaria – 11th International Dormice Conference 2022

Nedko NEDYALKOV, Ivaylo RAYKOV, Lisa HESSE, Anna STANEVA Ecology and biology of the Roach’s Mouse-tailed Dormouse (Myomimus roachi, Bate 1937) – 11th International Dormice Conference 2022

Nedko Nedyalkov, Vanya Petrova Koleva Ivaylo Raykov Distribution and taxonomy of the Grey voles (Mammalia, Rodentia, subgenus Microtus) in Bulgaria – Conference: Vth International Congress on Biodiversity: „Taxonomy, Speciation and Euro Mediterranean Biodiversity”, 11- 13.10.2019, Sofia, Bulgaria

Nedko NEDYALKOV, Ivaylo RAYKOV, Yordan KOSHEV, Ivanka ATANASOVA, Orlin DEKOV, Ilcho KOLEV, Veselina RAYKOVA, Anna STANEWA 2015. – Current status, distribution and conservation of Mesocricetus newtoni and Cricetus cricetus (Mammalia: Cricetinae) in Bulgaria Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum 18-21 NOVEMBER 2012 BUCHAREST, ROMANIA Book of Abstracts p. 222 (poster105) pdf

Yordan KOSHEV, Nedko NEDYALKOV, Ivaylo RAYKOV 2015. – PRELIMINARY CHECKLIST OF ALIEN MAMMAL SPECIES IN BULGARIA  – Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum 18-21 NOVEMBER 2012 BUCHAREST, ROMANIA Book of Abstracts p. 200 (poster084) pdf

Gabriel CHIŞAMERA, Tiberiu SAHLEAN, Ivaylo RAYKOV, CătălinRăzvan STANCIU, Ivanka ATANASOVA, Dumitru MURARIU – Distribution of the Romanian hamster, Mesocricetus newtoni (Rodentia: Cricetidae): case study using MaxEnt and GIS techniques – Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum 21-23 NOVEMBER 2012 BUCHAREST, ROMANIA Book of Abstracts p.160 (poster33)

Murariu D., Chisamera G., Atanasova I., Raykov I. – Study on mammal diversity from romanian and bulgarian Dobrogea. –In: Book of Abstracts  „Grigore Antipa“ Congress of Zoology, 12-13 November 2009, Bucharest. Book of Abstracts  p.51

Angela Petrescu, Gabriel Chisamera, Viktor Vasilev, Ivaylo Raykov – Merops apiaster nests in two colonies with a tipical location from Bulgaria and Romania. –In: Book of Abstracts“Grigore Antipa“ Congress of Zoology, 12-13 November 2009, Bucharest. Book of Abstracts p.94.

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.