Веселина Райкова

ВЕСЕЛИНА РАЙКОВА - ПРИРОДА

Уредник в отдел „Природа”, Регионален Исторически Музей – Варна
Служебен телефон: + 359 52 618011
e-mail: vessita1@abv.bg

Образование:
Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”
Факултет Природни науки
Бакалавър (Биология и химия) 2002
Магистър (Екология и опазване на околната среда) 2006

Професионален опит :
2003 – 2004  Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” – асистент по зоология
Факултет Природни науки
Отдел „Природа” към Регионален Исторически Музей-Варна: 2007 – уредник

Участие в проекти:

Извършване на мониторинг, научно изследване на есенната миграция на птиците в района на община Каварна (2008) –  възложител – Ей И Ес Гео Енерджи ООД. -Полеви експерт-птици- 2008

Орнитологичен мониторинг по договорна тема „Калиакра” в района на нос Калиакра за периода септември –възложител – Институт по Зоология при БАН. – Полеви експерт-птици – 2009

Орнитологичен мониторинг в района на село Камен Бряг, обл. Добрич, възложител – Институт по Зоология при БАН – Полеви експерт-птици -2009

Извършване на научно изследване – мониторинг на птиците в района на община Каварна (2009) – възложител по договор – „Бенекон” ООД . – Полеви експерт-птици – 2009

„Избор на изпълнител за оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове и минимизиране на рисковете за дивите птици“. 2013 – неключов експерт: Птици – 2013

Извършване на мониторинг на смъртността на птиците от сблъсък с вятърните турбини в района на община Каварна, „Бенекон”ООД – Полеви експерт-птици – 2013-2016

„Биоразнообразие на сухоземната част на трасето за газопровод за провеждане на екологичен надзор по време на разчистване на храстовата растителност“ – Проект „Южен поток – сухоземна част“ , „ГеоМарин“ЕООД – Полеви експерт- 2014

„Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна- I фаза“, Консорциум „Обединение за дейности за дивата природа” – експерт – бозайници – 2014

„Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Създаване на модул за събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България“, ИБЕИ-БАН – експерт – бозайници – 2015

„Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – инструмент за управление на чуждите видове в България (ESENIAS-TOOLS)“, ИБЕИ-БАН – експерт – бозайници – 2015

„Пилотно разработване на четвърто ниво природозащитни (консервационни) цели за целевите обекти на защитена зона BG0000366 „Кресна-Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици“.,„Дикон Груп“ ЕООД – неключов експерт: Птици – 2021

„Система за ранно предупреждение за защита на птиците в ЗЗ Калиакра“,  Екопраксис ЕООД – Полеви експерт-птици – 2019-2024

 

Избрани публикации:

Иванова В., Райков И. 2003. Видов състав и природозащитен статус на наземните дребни бозайници (Micromammalia) във влажните зони „Сребърна” и „Калимок”. –В: Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” „Природни науки” 2003, 161-164.

Атанасова И., Марков Г., Иванова В. 2003. Еколого-фаунистичен анализ на наземните дребни бозайници (Micromammalia) в агроекосистеми на Североизточна България. В: Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” (Природни науки) 3-7

Райков И., Марков Г., Атанасова И., Иванова В. 2006. Краниална морфометрична детерминираност на двата пола на жълтогърлата горска мишка (Apodemus flavicollis Melchoir, 1834) в Североизточна България. – В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” XVI B4 139-147

Атанасова И., Василев В., Иванова В. 2006. Разпространение на Гюнтеровата полевка Microtus guentheri (Danford, Alston, 1888) в българската част на Странджа. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Т. XVI B4 7-17

Василев В., Иванова В., Райков И., Василев М. 2007. Белият щъркел (Ciconia ciconia) в Шуменски регион 2004 – 2005. –В: Петров Ц. (отг. ред.) Белият щъркел в България II, БДЗП, Природозащитна поредица 12: 283-292

Марков Г., Атанасова И., Иванова В., Райков И. 2007. Популационна демографска структура на горския сънливец (Dryomys nittedula pall.,1779) в полезащитен пояс в североизточна България. –В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, XVII B3 248-258

Atanasova I., Raykov I., Raykova V., Vasilev V. 2010. Outlining the most northern points of the habitat of Gunther’s vole Microtus guentheri (Danford, Alston,1888)  in Bulgaria, some ecological notes. –В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” XX B6 148-158.

Zehtindjiev, P., Vasilev, V., Marinov, M. P., Ilieva, M., Dimitrov, D., Peev, S., Raykov, I., Raykova, V., Ivanova, K., Bedev, K. & Yankov, Y. (2017). No Evidence for Displacement of Wintering Red-breasted Geese Branta ruficollis (Pallas, 1769) (Anseriformes) at a Wind Farms Area in Northeast Bulgaria: Long-term Monitoring Results. Acta Zoologica Bulgarica, 69(2): 215–228. (link)

 

Абстракти / Постери / Конференции

Nedko NEDYALKOV, Ivaylo RAYKOV, Yordan KOSHEV, Ivanka ATANASOVA, Orlin DEKOV, Ilcho KOLEV, Veselina RAYKOVA, Anna STANEWA 2015. – Current status, distribution and conservation of Mesocricetus newtoni and Cricetus cricetus (Mammalia: Cricetinae) in Bulgaria Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum 18-21 NOVEMBER 2012 BUCHAREST, ROMANIA Book of Abstracts p. 222 (poster105) pdf

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.