Резултати от спасително археологическо проучване на бул. „Княз Борис І“, № 27 в границите на ААР „Одесос – Варна” (март-април 2015 г.)

При спасителните археологически разкопки през втората половина на март – началото на април бяха проучени:

А. Сектор от северната късноантична крепостна стена на Одесос

Структурата на стената представлява две лица от големи добре обработени квадри, свързани с червен хоросан и с измазани фуги, а пълнежът е от големи ломени камъни със същия хоросан. Основата е изградена от недобре оформени камъни със спойка от същия червен хоросан.

Крепостната стена е ориентирана изток – запад и няма съмнение, че продължава и в двете посоки отвъд бул. Княз Борис І. Под тротора и малкия площад югозападно от черквата „Свети Никола” стената продължава и би следвало да се свърже с частично проучена 1971 г кула. В участъка под булеварда стената е до голяма степен разрушена от подземната инфраструтура от ХХ в.

Б. Некропол

Непосредствено северно от най-добре запазената част от стената, бе открит гроб с ориентация североизток-югозапад. В ямата на гроба е бил положен в дървен ковчег мъж с височина около 1,65 м, с ръце спуснати край тялото и глава склонена към лявото рамо. Находки в гроба няма, освен два фрагмента от голяма червеноглинена амфора с набраздено цилиндрично тяло, поставени вдясно от главата. Навярно тези фрагменти са били над дървен ковчег (открити бяха и два гвоздея).

Южно от стената и частично засегнат от нейния градеж, бе разкопан втори гроб, с ориентация изток–запад с частично повреден скелет. Костите на левите му крайници бяха открити внимателно поставени на гърдите. Находки в гроба няма. В близост – на запад от него бяха намерени разпръснати дребни кости от стъпала и ръце от друг, явно отдавна разрушен скелет.

Това показва, че преди изграждането на крепостната стена, в този район е имало неголям некропол – ако се съди по ориентацията на гробовете и липсата на гробни дарове – може би християнски от ІV в. Тези данни са много важни, защото позволяват за пръв път строителството на късноантичната крепостната стена на Одесос да се уточни и да се отнесе към края на ІV – началото на V в. Разбира се, необходими са още данни в тази насока.

В. Сгради

На около 15 м югозападно от крепостната стена бяха разкрити две сгради (№ 1 и 2) – и двете твърде разрушени. Едната сграда е била с каменен градеж на спойка от кал, а другата – каменен и тухлен градеж на зидовете. Покрити са били покрив с плоски и извити керемиди. Със сигурност може да се приеме, че сграда № 1 е била двуетажна – стените са били от кирпил. Непосредствено западно до сграда № 1 е имало стопанска пристройка – навес (навярно – склад). От това място е целият голям керамичен съд / питос, но е имало и няколко други такива.

Макар културните напластявания в този сектор на проучванията да са били твърде разрушени от съвременната инфраструктура в античните сгради все пак бяха открити доста интересни находки: цели капачета за съдове (един от тях с релефна украса и кръст) и няколко за амфори; фрагменти от вносни и местни червенолакови паници и късове от кухненска керамика от V-VІ в.; известен брой силно корозирали късноантични монети и пр.

Сградите и навеса са загинали от пожар, като преди това са били напуснати от собствениците, които са прибрали голяма част от имуществото си. Предварителната датировка на сградите и времето на основното им използване е V-VІ в.

 

Гл. асист. Александър Минчев, доцент, д-р Валери Йотов 

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.